Pedagog

ZAJĘCIA DLA DZIECI, KTÓRE NALEŻĄ DO GRUPY RYZYKA DYSLEKSJI LUB U KTÓRYCH STWIERDZONO DYSLEKSJĘ, DYSGRAFIĘ, DYSORTOGRAFIĘ LUB DYSKALKULIĘ.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci, które przejawiają specyficzne trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki. Dziecko, mimo dobrych możliwości intelektualnych oraz dużego nakładu pracy, nie osiąga efektów zgodnych z oczekiwaniami. Niepowodzeniai porażki powodują coraz mniejszą wiarę we własne siły, a czasami zaburzenia zachowania. Pojawia się niechęć do nauki i szkoły, a nauczyciele zaczynają skarżyć się na zachowanie ucznia. Wszystko to wpływa na los i przyszłość dziecka. Bez specjalistycznej pomocy terapeuty pedagoga trudno będzie poradzić sobie z tą sytuacją.

TERAPIA

Program terapii opracowywany jest osobno dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb. Są to zajęcia indywidualne.

Podczas pracy dbamy o stworzenie życzliwej i serdecznej atmosfery, w której dziecko będzie czuło się bezpiecznie i naturalnie. Podstawą jest odnalezienie mocnych stron dziecka i podniesienie jego samooceny, co przyczyni się do zwiększenia motywacji do pracy.

Naszym założeniem jest precyzyjne określenie problemu oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń.

W terapii kierujemy się zasadą działania poprzez angażowanie różnych funkcji percepcyjnych, pamięci i logicznego myślenia.

Do pracy wykorzystujemy bogaty zbiór pomocy dydaktycznych, znanych i sprawdzonych programów terapeutycznych oraz specjalistycznych programów multimedialnych.

W razie potrzeby dziecko będzie dostawać dodatkowe materiały do pracy w domu, a rodzice otrzymają wskazówki dotyczące pracy i postępowania z dzieckiem.

Terapia powinna być prowadzona systematycznie ( najlepiej 2 x w tygodniu) i rozpoczęta jak najszybciej.

OBJAWY

Symptomy dysleksji rozwojowej mogą być różne w zależności od wieku i nasilenia zaburzeń. Każde dziecko przejawia indywidualny obraz objawów dysleksji. Część tych problemów ujawnia się dopiero w wieku szkolnym, kiedy dziecko zaczyna naukę czytania i pisania. Jednak już w okresie przedszkolnym można zaobserwować pewne objawy, które cechują tzw. dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Symptomy przedstawione poniżej dotyczą dzieci w różnym wieku. Im więcej wymienionych tutaj problemów występuje lub występowała we wcześniejszym okresie rozwoju, tym bardziej wskazana jest konsultacja ze specjalistą.

opóźniony rozwój mowy

obniżona sprawność ruchowa: trudności z utrzymaniem równowagi, bieganiem, skakaniem, niezdarność ruchowa; niechęć do zabaw ruchowych, kłopoty z nauką jazdy na rowerze czy hulajnodze

trudności z wykonywaniem układanek, odtwarzaniem wzorów graficznych,niechęć do zabaw klockami, układania puzzli

pomimo zachęt dziecko niechętnie rysuje, a forma rysunków jest prymitywna

trudności z posługiwaniem się nożyczkami, sztućcami

problemy z nauką czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, zapinanie guzików, wiązanie kokardek)

słaba orientacja w schemacie własnego ciała (ustalanie stron –lewa, prawa)

oburęczność

trudności z koncentracją uwagi

problemy z budowaniem poprawnych wypowiedzi (zmienia szyk wyrazów w zdaniu albo używa nieprawidłowych form gramatycznych)

zaburzony schemat czasoprzestrzenny (trudności w określaniu i ustalaniu kolejności: dni tygodnia, godzin, pór roku)

trudności w opanowaniu nauki czytania (m.in.: pomijanie wyrazów albo całych wersów, przekręcanie, wolne tempo,brak płynności, czytanie bez rozumienia treści)

problemy w pisaniu (opuszczanie, dodawanie, zamienianie liter lub całych wyrazów), wolne tempo pisania, popełnianie błędów przy przepisywaniu

niestaranne, brzydkie pismo, wychodzenie poza liniaturę, złe rozmieszczanie tekstu w przestrzeni kartki, niewłaściwy chwyt pisarski

zwierciadlane pisanie liter i cyfr lub odwzorowanie wyrazów przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej

trudności w różnicowaniu głosek podobnych dźwiękowo (g-k, z-s, t-d itp.)

zaburzenia analizy i syntezy wyrazów

trudności w rozpoznawaniu liter o podobnych kształtach (m-n, l-t-ł) lub liter o kształtach identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (b-p-g–d, m-w itp.)

popełnianie dużej ilości błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni

trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność

niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter

brak lub niewłaściwe stosowanie interpunkcjiale także

nieumiejętność i częste błędy podczas wykonywania podstawowych działań na materiale liczbowym, (dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia)

ogólne problemy w rozumowaniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków z działań matematycznych lub zadań z treścią.

problemy z odczytywaniem map czy poprawnej godziny z zegarka

liczenie na palcach

problemy z nauką tabliczki mnożenia

obniżona samoocena