Logopeda, Neurologopeda

Logopeda

Prawidłowy rozwój mowy ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Jest to podstawa kształtowania się osobowości, która umożliwia nawiązywanie kontaktów czy budowanie relacji społecznych. Proces rozwoju mowy łączy się ściśle z procesem myślenia. Opóźnienie tego procesu może mieć wpływ również na to, jak dziecko będzie radziło sobie w szkole.

Warto zatem reagować na wszystkie nieprawidłowości, wspomagać rozwój mowy, podejmować działania, które pobudzą aktywność słowną dziecka. Wczesna interwencja może zapobiec utrwalaniu się i pogłębianiu zaburzeń. Im szybciej podejmie się działania korekcyjne, tym terapia będzie trwała krócej a konsekwencje będą mniej dotkliwe.

U dziecka, którego mowa kształtuje się z trudem lub nie pojawia się wcale, logopeda może podejmować specjalne działania stymulujące rozwój całego systemu językowego. Może też rozwijać motywację do porozumiewania się za pomocą mowy.

U dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których mowa została już ukształtowana, ale nie jest prawidłowa, logopeda podejmuje działania w celu usunięcia różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

W Istocie wykonujemy diagnozy, konsultacje i terapie logopedyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych .

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka do 3 roku życia:

ocena budowy i sprawności aparatuartykulacyjnego

badanie odruchów ustno-twarzowych

ocena reakcji słuchowych

ocena funkcji fizjologicznych

nie radzi sobie ze stresem

ma problemy z koncentracją lub pamięcią

pojawiają się bóle brzucha, głowy, apatia

długo nie pojawia się mowa lub nagle przestało mówić

nastąpiłregres w jego rozwoju itp.

Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje wczesną diagnozę lub konsultację logopedyczną oraz wczesną terapię, polegającą na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.

Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy dziecka w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży i dorosłych:

opóźniony rozwój mowy

terapia wad wymowy

alalia

dyslalia (sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna i inne odchylenia od normalnej artykulacji )

jąkanie

TERAPIA

Program zajęć dostosowany jest zawsze do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Zajęcia dla dzieci prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych i multimedialnych, dzięki czemu terapia przebiega znacznie intensywniej i jest bardziej atrakcyjna.

W czasie zajęć wykonywane są między innymi ćwiczenia: oddechowe, poprawiające wydolność oddechową, sprzyjające wydłużaniu fazy wydechowej (co powoduje poprawę jakości mowy), słuchowe, fonacyjne, logorytmiczne (poprawiające pracę artykulatorów) oraz artykulacyjne (dzięki którym uczymy się nowych głosek oraz utrwalamy prawidłową wymowę głosek jużistniejących w mowie danej osoby).Po zajęciach pacjent otrzymuje porady, propozycje zabaw lub ćwiczeń, które można wykorzystać do samodzielnej pracy w domu.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie.

Neurologopeda

Zajmujemy się diagnozą, terapią, profilaktyką neurologopedyczną niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych

ZAKRES DZIAŁAŃ NEUROLOGOPEDY OBEJMUJE :

  1. Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka do 3 roku życia, które skierowane jest głównie do:

dzieci, które są wcześniakami, długotrwale przebywały winkubatorze, były karmione sondą.

dzieci z tzw. grupy ryzyka: urodziły się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi.

dzieci u których zdiagnozowanozaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe.

dzieci, które mają problem z jedzeniem: odmawiają przyjmowania pokarmów o stałej konsystencji, mają trudności z gryzieniem i połykaniem, nie lubią twardych pokarmów, przyjmują tylko miksowane i papkowate pokarmy, nadmiernie się ślinią, mają stale otwarte usta.

W takich przypadkach obszar działań neurologopedy obejmuje:

opiekę logopedyczną odurodzenia(badanie odruchów, ocena aparatu artykulacyjnego, profilaktyka logopedyczna)

stymulację połykania, ssania uniemowląt (masaż logopedyczny),

terapię wad wymowy orazopóźnionego rozwoju mowy udzieci (samoistnego i na tle różnorodnych uszkodzeń neurologicznych)

2. Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym:

terapia wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy u dzieci (samoistnego i na tle różnorodnych uszkodzeń neurologicznych)

diagnoza i terapia zaburzeń mowy towarzyszące chorobom genetycznym i upośledzeniu umysłowemu różnego stopnia

terapia dzieci i młodzieży z uszkodzonym układem nerwowym ( dyzartria, uszkodzenia korowe o typie afazji, dysfazja )

stymulacja umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera

wspomaganie rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej

3. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji towarzyszących dzieciom z:

upośledzeniem umysłowym

zespołem Downa

autyzmem

porażeniem mózgowym

4. Terapia i diagnoza osób dorosłych :

diagnoza i terapia osób dorosłych zafazją , dyzartrią, dysfagiąorazapraksją mowy,

diagnoza iterapia dorosłych poudarach, urazach czaszkowo –mózgowych, guzach mózgu, atakże osób zchorobami demielinizacyjnymi/ neurodegeneracyjnymi (ch. Parkinsona, PPA, SLA, SM, ataksja rdzeniowo –móżdżkowa iin.)

masaż logopedyczny uosób zporażeniem nerwu twarzowego,

dysartria (dysfunkcja aparatu wykonawczego mowy: krtani, języka, podniebienia, gardła

TERAPIA

Program zajęć dostosowany jest zawsze do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Czas terapii uzależniony jest od wieku pacjenta oraz rodzaju podejmowanych działań i ustalany na pierwszym spotkaniu z neurologopedą. Mogą to być spotkania 30 lub 50 minutowe.

Zajęcia neurologopedyczne prowadzone są indywidualnie.